fbpx

ในแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยลีน (Lean Management) เป้าหมายหลักสำคัญอันหนึ่ง ก็คือ จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้นได้อย่างไร สิ่งแรกที่จะต้องเราต้องลงไปเก็บข้อมูลจริงที่หน้างาน เรียกว่าเป็นการสำรวจสภาพปัจจุบัน (Current Status) ของทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานที่ทำอยู่ โดยใช้ตารางวิเคราะห์อย่างง่าย ๆ วัดเวลาในแต่ละ Step การทำงาน แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องแยก Station งานที่รับผิดชอบงานแต่ละ Step ให้ชัดเจน ดังตัวอย่าง Station

Read More