ทำไมทักษะการคิดแบบ Analytical จึงแก้ปัญหาในงานได้จริง

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ถือเป็นทักษะการคิดพื้นฐานที่สำคัญ และขาดไม่ได้ในการทำงานภายในองค์กรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร (Top Management) จนถึงระดับหน้างาน (Shop Floor) และเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต กระทั่งฝ่ายบุคคล

หลักคิดของการคิดเชิงวิเคราะห์นั้น เมื่อพิจารณาจากเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ จะพบว่าเป็นการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุง เช่น

การวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจด้วย TOWS Matrix

โดยวิเคราะห์พิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) กับปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

หรือการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดด้วย Ansoff Matrix ที่จะมองหากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองด้านผลิตภัณฑ์ (Products) กับมุมมองด้านตลาด (Markets)

จาก 2 ตัวอย่างเราจะเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิง Matrix สิ่งสำคัญของการวิเคราะห์แบบ Matrix Analysis คือต้องหมั่นฝึกฝน พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ มองหาความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ หากเราลองใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix Analysis ในงานอื่น ๆ ก็จะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงในแง่มุมต่าง ๆ

ในตอนต่อไป เราจะมาพูดถึงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ซึ่งเป็นอีกทักษะที่นำไปใช้แก้ปัญหาในงานได้จริง

 

“นายเรียนรู้”

บุญเลิศ คณาธนสาร

062-9541441

boonlert.alert@gmail.com

 

คลาสพิเศษ! โปรแกรมฝึกอบรม “การพัฒนานักส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity Facilitator Development)” โดยแบ่งออกเป็น 4 Module ดังนี้

Module 1 : Productivity Concept (2 วัน)  8-9 สิงหาคม 2563

เนื้อหาประกอบด้วย TQM Concept และ Productivity Improvement Management

 

Module 2 : Productivity Tools (2 วัน) 15-16 สิงหาคม 2563

เนื้อหาประกอบด้วย Systems Problem Solving & QC 7 Tools

 

Module 3 : Facilitator Skills (2 วัน) 22-23 สิงหาคม 2563

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. ทักษะการฟัง การจับประเด็น การตั้งคำถาม
  2. ทักษะการเขียนแผนภาพความคิด และสรุปประเด็นใน 1 หน้ากระดาษ

 

Module 4 : Thinking Skills (2 วัน) 29-30 สิงหาคม 2563

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
  2. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Analytical and Systematic Thinking)

 

ทุก Module บรรยายโดย อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากรประจำสถาบันปัญญาธุรกิจ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

ค่าสมัครเรียน Module ละ 3,500 บาท/คน พิเศษ! สมัครเรียนครบทั้ง 4 Module เพียง 10,000 บาท/คน

Promotion พิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรเดียวกัน มา 3 คน จ่ายในราคา 2 คนทุก Module

สถานที่เรียน : ชั้น 3 ร้าน House of Commons – BookCafé & Space ตลาดน้อย ใกล้ MRT หัวลำโพง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

A@LERT Learning and Consultant

086-7771833 (จี), 081-7113466 (เพชร)

Line ID: @Lert

contact@nairienroo.com

www.nairienroo.com

Posted in Uncategorized.