Life is Learning 2016

ปี 2016 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหลายเรื่อง ในหลากหลายมิติ ในหลากหลายบทบาท บทบาทหุ้นส่วนร้าน House […]

อ่านต่อ

หวังผลระยะยาว วัดผลระยะสั้น ?

หวังผลระยะยาว วัดผลระยะสั้น ? คำถามนี้ผุดขึ้นในหัวขณะกำลังนั่งอบรมสัมมนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง ความคิดเชื่อมโยงไปกับหลักสูตร “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด […]

อ่านต่อ

Learning Society

ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยายในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ?” ให้กับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้า ในพื้นที่ต่าง ๆ […]

อ่านต่อ

Butterfly Effect

“Butterfly Effect” “ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก (Butterfly effect)” อันลือลั่นนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวงจรชีวิตของเจ้าผีเสื้อตัวน้อยแต่อย่างใด แต่เกิดจากการทดลองทางด้านการพยากรณ์อากาศ […]

อ่านต่อ