บทบาท HR ต่อการพัฒนากลยุทธ์ CSR

CSR ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขององค์กร แต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในองค์กรที่ต้องร่วมมือกัน HR ก็นับเป็นฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ในองค์กร ตั้งแต่การจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน CSR และ Sustainable Development เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมขององค์กร นอกจากนี้แล้ว HR ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน ที่จัดเป็น Stakeholder รายหนึ่งที่สำคัญนั้น จะสามารถทำ CSR กับคนภายในองค์กรอย่างไรให้อยู่ดีมีสุข ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน เข้ามาทำงาน จนสุดท้ายลาออกไป สิ่งที่ HR สามารถทำได้แบ่งออกได้หลัก ๆ 4 ด้าน ด้านการศึกษา – ในการให้ทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ กับพนักงาน ด้านสุขภาพ – จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เช่น มี Sport Club หรือสิทธิสมาชิก Fitness ด้านครอบครัว – จัดให้มีการใช้ชีวิต Work-Life Balance มีสถานที่เฉพาะสำหรับแม่ และเด็ก รวมไปถึงผู้สูงวัย […]