บทบาท HR ต่อการพัฒนากลยุทธ์ CSR

CSR ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขององค์กร แต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในองค์กรที่ต้องร่วมมือกัน HR ก็นับเป็นฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ในองค์กร ตั้งแต่การจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน CSR และ Sustainable Development เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมขององค์กร นอกจากนี้แล้ว HR ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน ที่จัดเป็น Stakeholder รายหนึ่งที่สำคัญนั้น จะสามารถทำ CSR กับคนภายในองค์กรอย่างไรให้อยู่ดีมีสุข ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน เข้ามาทำงาน จนสุดท้ายลาออกไป สิ่งที่ HR สามารถทำได้แบ่งออกได้หลัก ๆ 4 ด้าน ด้านการศึกษา – ในการให้ทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ กับพนักงาน ด้านสุขภาพ – จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เช่น มี Sport Club หรือสิทธิสมาชิก Fitness ด้านครอบครัว – จัดให้มีการใช้ชีวิต Work-Life Balance มีสถานที่เฉพาะสำหรับแม่ และเด็ก รวมไปถึงผู้สูงวัย […]

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ด้วยงาน HR

HR นับว่าเป็นฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร กลยุทธ์ด้าน CSR นับเป็นกลยุทธ์อีกด้านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน HR ถือเป็นกลไกที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไปสู่พนักงานในมิติด้านต่าง ๆ Employee rights Employee reward Employee wellbeing Employee recruitment Employee development Employee communications Employee involvement ซึ่งจะทำให้เกิด Engagement ร่วมกัน ในมุมมองที่พิจารณาว่าพนักงานก็ถือเป็น Stakeholder หนึ่งในการทำกลยุทธ์ CSR นั้น HR จะมีส่วนอย่างมากในการผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านชีวิตการงาน และครอบครัว ด้านความมั่นคงทางการเงิน   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ […]

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกลไก CSR

วันนี้ได้มีโอกาสทำงานในบทบาทที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่ทำงานภาคสังคมแห่งหนึ่ง ที่มีความรู้ และประสบการณ์มากมายในการทำงานกับคนชายขอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานสตรี และเด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน ฯลฯ โดยที่ผ่านมามีทั้งการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การจัดทำชุดความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา ประเด็นที่ปรึกษาหารือกันวันนี้ ก็คือ จะทำอย่างไรให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนชายขอบต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการใส่ใจและดูแล เพราะที่ผ่านมาการทำงานผ่านกลไกของภาครัฐยังขับเคลื่อนไปไม่ได้เท่าไหร่นัก เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำประเด็นปัญหาเหล่านี้ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจ ? แนวคิดที่มองเห็นศักยภาพขององค์กรที่ทำงานภาคสังคมนี้มี ก็คือ ความรู้ และประสบการณ์จริงในปัญหาสังคม ซึ่งน่าจะนำไปช่วยภาคธุรกิจได้ในมิติต่าง ๆ เช่น งานแรงงานสัมพันธ์ ที่ต้องจัดการปัญหากับแรงงานต่างด้าว มีปัญหา Turn Over สูง จะทำอย่างไรที่จะเข้าไปจัดการช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้ งานชุมชนสัมพันธ์ ที่ต้องทำความเข้าใจ และแก้ปัญหากับชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน จะเข้าไปใช้เวทีในการสานเสวนาทำความเข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไร งาน CSR ในภาพใหญ่ ที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความใส่ใจมากขึ้นว่าจะทำอะไรมากไปกว่าการปลูกป่า แจกผ้าห่ม โดยชวนมาทำโครงการร่วมกันที่แก้ปัญหาสังคมคนชายขอบที่แท้จริง นี่คงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่องค์กรภาคสังคมเริ่มขยับตัวที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกลไก CSR ของภาคธุรกิจ มากกว่าที่จะไปขับเคลื่อนทางนโยบายผ่านกลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่สุดท้ายความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้จริง […]

"CSR WAY บทเรียน แนวคิด ความมุ่งหวัง"

ในวันนี้ได้หยิบหนังสือที่ชื่อเรื่อง “CSR WAY บทเรียน แนวคิด ความมุ่งหวัง” ของอาจารย์เอนก นาคะบุตร เพื่อเติมเต็มความคิด และมุมมองต่าง ๆ ต่อด้าน CSR เพิ่มเติม ประเด็นเกริ่นนำของหนังสือเล่มนี้ มีที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น โครงการ CSR ที่จะประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรวมอย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องมีส่วนรวม (Participation) ในรูปแบบหุ้นส่วน (Partnership) ปัญหาที่ผ่านมาของภาคอุตสาหกรรม ก็คือ การละเลยการพัฒนาแบบมีส่วนรวมกับชุมชน การให้ความสำคัญในสิทธิชุมชน ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหา จะถูกแบ่งออกเป็น 4 บทด้วยกัน CSR บทเรียนจากซีกโลกตะวันตกสู่ไทย ธุรกิจไทยกับความรับผิดชอบสังคม สู่ความร่วมมือร่วมใจ กรณีศึกษา ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสังคม สาระสำคัญในเนื้อหาทั้ง 4 บท พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ เริ่มต้นจะกล่าวถึงจุดกำเนิดที่ก่อให้เกิดกระแสการเรียกร้องต่อภาคธุรกิจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มาจากการประชุม “เอิร์ธซัมมิต” ในปีค.ศ.1992 ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ที่ทำให้คำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” […]

GRI คือ อะไร ?

GRI ย่อมาจากคำว่า Global Reporting Initiative เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจภาครัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจสามารถทำความเข้าใจและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจ รวมถึงสื่อสารผลกระทบของภาคธุรกิจต่อประเด็นความยั่งยืน และวิธีการจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และคอร์รัปชัน โดย GRI เป็นองค์กรที่กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกธุรกิจ   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : @lert www.nairienroo.com

Creating CSR Strategies for Sustainable Development

หากพูดถึงการทำ CSR ในภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกันไปทำในเรื่อง CSR After Process เช่น ทำบุญ ให้ทุน ปลูกป่า ทอดกฐิน แจกผ้าห่ม ฯลฯ มีธุรกิจน้อยรายที่เริ่มหันมาให้ความใส่ใจเรื่อง CSR ในเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบ “เชิงรุก” โดยองค์กรจะยกระดับจากการเป็นเพียงบริษัทที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ ไปสู่การเป็นองค์กรที่ริเริ่ม หยิบยกประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์หลักขององค์กร เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศทางที่สอดคล้องกับประโยชน์ทางธุรกิจอย่างลงตัว สนใจหลักสูตร “Creating CSR Strategies for Sustainable Development” ที่จะจัดให้มีการอบรมขึ้น วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00-16:00 สถานที่ : ร้าน House of Commons […]

มาทำความรู้จัก Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals คือ “เป่าหมายโลก” ที่องค์การสหประชาชาติให้ทุกประเทศรับไปเป็นกรอบในการพัฒนา ซึ่งเป้าหมายทั้ง 17 ข้อ จะถูกใช้เป็น “จริยธรรมสากล” กำกับทิศทางการพัฒนาโลก ระหว่างปี 2558 ถึง 2573 แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นรัฐบาล แต่จริง ๆ แล้วภาคธุรกิจมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้เป้าหมายต่าง ๆ บรรลุผล เป้าหมายทั้ง 17 ข้อ มีดังนี้ No Poverty – ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ Zero Hunger – ขจัดความอดอยาก สร้างความปลอดภัยด้านอาหาร ปรับปรุงสารอาหาร และส่งเสริมเกษตรยั่งยืน Good Health and Well-Being – การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกวัย Quality Education – การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน และการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ Gender Equality – ความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงทุกวัย Clean Water […]

LEED – มาตรฐานสำหรับอาคารสีเขียว

LEED ย่อมาจากคำว่า Leadership in Energy and Environmental Design เป็นมาตรฐานอเมริกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการรับรองอาคารเขียว โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ความยั่งยืนของสถานที่ตั้ง (Sustainable Site) ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Efficiency) การใช้พลังงาน และผลต่อชั้นบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) การเลือกใช้วัสดุ และทรัพยากร (Material and Resources) คุณภาพสภาพแวดล้อมโดยรอบภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) นวัตกรรม และกระบวนการออกแบบ (Innovation in operations and Regional Priority) จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม ก็มีส่วนทำให้โลกนี้เขียวน่าอยู่ขึ้นได้   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 […]

App ง่าย ๆ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

รู้หรือไม่ว่าเรามีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเท่าใด ? กิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า การกินกอาหาร การเดินทาง มีส่วนที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด ? วันนี้เรามี App ง่าย ๆ ที่จะมาแนะนำชื่อ “Thai Carbon Footprint Calculator” สามารถเข้าไปโหลดใช้ได้ใน App Store เมื่อเราเข้าไปกรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้วว่าเรามีกิจกรรมในแต่ละวันอย่างไรบ้าง App ก็จะทำการคำนวณว่าในหนึ่งปี เรามีส่วนในการปล่อย Carbon เท่าไหร่ ?   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : @lert www.nairienroo.com

Book Review : เขียวเปลี่ยนโลก

ชื่อหนังสือ : เขียวเปลี่ยนโลก (The Truth about Green Business) ชื่อผู้เขียน : Gill Friend ชื่อผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สำนักพิมพ์ : โอเพ่นเวิลด์ส ราคา : 300 บาท ความคุ้มค่า : 3 ดาว (คะแนนเต็ม 5 ดาว) “เขียวเปลี่ยนโลก” หนังสือที่ฉายให้คุณเห็นถึงความจริง 52 ประการในการนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน หนังสือที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณว่าแท้ที่จริงแล้วการดำเนินการสู่ธุรกิจสีเขียวไม่ใช้ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน หนังสือที่จะพาคุณไปรู้จักแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสีเขียว และธุรกิจที่ยั่งยืน ตลาด LOHAS คือ อะไร ? เป็นแรงผลักดันต่อธุรกิจอย่างไร การดำเนินการตามจังหวะธรรมชาติ (The Natural Step) ถ้าหากทำกล่องใส่เฟอร์นิเจอร์ให้เล็กลง 1 เซนติเมตร จะเกิดอะไรขึ้น ? เริ่มต้นจากการทำบัญชีสิ่งแวดล้อม […]