fbpx

"Project Triangle" ปัจจัยควบคุมความสำเร็จโครงการ

project-management-triangle-cost-quality_640181

ปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ คือ

  1. ขอบเขตโครงการ (Project Scope) หมายถึง สิ่งที่เป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่อยู่ในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร เวลา กิจกรรม ต้นทุน บุคลากร รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ จึงนับเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตลอดไปจนถึงการวัดผลโครงการ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลง Scope งานจะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมาย
  2. คุณภาพโครงการ (Project Quality) หมายถึง ผลลัพธ์ของโครงการที่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ
  3. เวลาในการบริหารโครงการ (Project Time) หมายถึง ตารางเวลาที่ระบุขั้นตอน ลำดับก่อนหลังของกิจกรรมภายในโครงการ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
  4. ทรัพยากรในโครงการ (Project Resource) หมายถึง สิ่งที่ต้องมีในโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้ไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุสงค์เป้าหมาย
  5. ต้นทุนโครงการ (Project Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ความสามารถของผู้จัดการ (Project Manager) จะวัดกันที่สามารถบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ใน Scope ที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดด้าน เวลา/ทรัพยากร/ต้นทุน

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร

“Project Management – การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ”

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts