fbpx

"คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา"

ทุกคนล้วนย่อมเผชิญกับปัญหา แต่บางครั้งก็ติดขัดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

ในวันนี้อยากจะขอนำเสนอมุมมองความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ขั้นพื้นฐาน ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นที่

Step 1 – Problem ต้องรู้ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าปัญหาของเรา คือ อะไร ? ซึ่งเราจะรู้ได้จาก

1.1 Actual Performance สิ่งที่ทำได้จริง ทำได้อยู่ที่เท่าไหร่

1.2 Target สิ่งที่เราต้องการได้ หรือ เป้าหมาย อยู่ที่เท่าไหร่

ซึ่งก็จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันมีช่องว่าง (GAP) อยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Step 2 – Analysis การวิเคราะห์ปัญหาว่ามีสาเหตุจากอะไร ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือในการวิเคราะห์

Step 3 – Implement เมื่อรู้สาเหตุแล้ว ก็หามาตรการแก้ไขสาเหตุนั้น ซึ่งเมื่อเราลงมือแก้ไข ก็จะส่งผลให้ค่า Actual Performance เปลี่ยนแปลงไป

ภาพแสดงการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รูปที่ 1 : วิธีคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving)

วงจรการแก้ปัญหาก็จะเป็นดังแสดงในรูป

หากปัญหายังคงอยู่ คือ ยังมีค่าแตกต่างระหว่าง Target กับ Actual ก็ต้องทำการแก้ไขจนกว่าปัญหาจะหมดไป คือ การทำให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจึงจัดการควบคุมให้อยู่ในมาตรฐาน

ดูรายละเอียดหลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”

สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant
คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150
คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466

contact@nairienroo.com

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts