fbpx

ชั่งเกิน กำไรหาย – ชั่งขาด ลูกค้าหด

หลาย ๆ โรงงานที่ผลิตสินค้าบรรจุถุงขายเป็นแพ็กกรัม แพ็กกิโล ปัญหาอย่างหนึ่งที่ต้องเผชิญก็คือ จะควบคุมกระบวนการบรรจุถุงอย่างไร เพื่อไม่ให้ชั่งน้ำหนักสินค้าขาดไป ต่ำกว่าค่าน้ำหนักที่ระบุไว้ข้างถุง แต่จะชั่งเผื่อเกินไปมาก ก็จะทำให้กำไรหดหาย

ดังนั้นในกระบวนการบรรจุถุง (Packing) จะต้องมีการเฝ้าติดตาม (monitor) ขีดความสามารถในการควบคุมกระบวนการ (Process Capability) ว่าสามารถควบคุมค่าน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักสินค้าที่กำหนดได้หรือไม่

จากรูปข้างบน Spec. ในการควบคุมน้ำหนักสินค้าค่าจะอยู่ระหว่างช่วง 200 g – 205 g แต่จากการเก็บข้อมูลสินค้า 130 ตัวอย่างมาชั่งน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักสินค้ามีความผันแปร (Variation) ค่อนข้างสูง มีสินค้าที่น้ำหนักต่ำกว่าค่า 200 g อยู่จำนวนหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 6.15% และมีสินค้าที่น้ำหนักสูงกว่า 205 g อยู่จำนวนหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 10.0%

ถ้าคำนวณออกมาเป็นค่า Cpk จะได้เท่ากับ 0.31 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ (ค่าที่ควรจะเป็น > 1.00)

แนวทางการแก้ไขต้องเข้าไปศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระบบการชั่งน้ำหนักสินค้า เพื่อปรับแต่งกระบวนการชั่งน้ำหนักเพื่อลดความผันแปรของน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักสินค้าที่ตั้งไว้

หากโรงงานของคุณพบปัญหานี้ ติดต่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

Line : @Lert

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Mobile : 086-7771833

Related Posts