fbpx

มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented)

การมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) เป็นหลักการทำงานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ การทำงานที่อยู่บนพื้นฐานเหตุ และผล ซึ่งแตกต่างจากการทำงานโดยที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (Result Oriented) แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจเหตุปัจจัยที่มาที่ไปที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ อันจะส่งผลทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ตรงจุด และการตัดสินใจใด ๆ เกิดความผิดพลาดได้

โดยการมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) พื้นฐานที่สำคัญจะต้องมีกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ให้รู้ที่มาที่ไปและมองเห็นความเชื่อมโยง (Linkage) ระหว่างวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กับกระบวนการที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรียกได้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ (Systematic Thinking)

ซึ่งเบื้องต้นจะต้องทำความเข้าใจในรูปแบบความคิด (Thought Model) ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ก็คือ

Input – Process – Output – Objectives

ซึ่งหากพิจารณาจากรูปแบบความคิดนี้โดยปกติคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป มักจะมีความคิดไล่เรียง

Input –> Process –> Output –> Objectives ???

            ซึ่งจะพบว่าปัญหาที่เจอในการคิดแบบนี้ ก็คือ ทำไปแล้ว ไม่รู้ว่ากระบวนการ (Process) ที่ทำ ผลลัพธ์ (Output) ที่ออกมา ไปตอบวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ต้องการจริง ๆ หรือเปล่า ? ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ต่าง ๆ โดยเปล่าประโยชน์

แต่วิธีคิดที่ถูกต้องแล้วนั้นต้องเริ่มต้นที่วัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ชัดเจนเสียก่อน ดังที่ Stephen R. Covey เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อ “7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” ในเรื่องเกี่ยวกับ “Begin with the End in Mind” ว่าการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้อง “เริ่มต้นที่จุดหมายในใจ” ที่ชัดเจนเสียก่อน

ดังนั้นรูปแบบความคิดที่ถูกต้องจะต้องไล่เรียง ตามลำดับดังนี้

Objectives –> Output –> Process –> Input

            ซึ่งรูปแบบความคิดที่ถูกต้องในการมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) นั้นสามารถนำไปใช้ได้กับการทำงานทุกประเภท ซึ่งจะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ โดยสามารถออกแบบกระบวนการให้ตอบโจทย์ และเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้าผู้เขียนจะลาออกจากงานประจำมาทำอาชีพอิสระเป็น “วิทยากร” ผู้เขียนมีเป้าหมายในใจ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าอยากเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” ก็ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ คือ อะไร หน้าตาหรือผลลัพธ์ (Output) ที่เราต้องการเห็นคืออะไร แล้วจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด (Indicator) จากนั้นก็ต้องคิดย้อนต่อไปอีกว่าแล้วจะต้องมีกระบวนการ (Process) อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สุดท้ายก็ต้องคิดย้อนต่อไปอีกว่าเราต้องมีปัจจัยนำเข้า (Input) อะไรบ้าง เพื่อให้กระบวนการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ ดังแสดงในตารางที่ 1.1

Objectives วิทยากรมืออาชีพ
Output

 

จำนวนวันบรรยาย 10 วันต่อเดือน
Process

 

Product (Content)– พัฒนาหลักสูตรในหมวด ดังต่อไปนี้

1.       การแก้ปัญหา และตัดสินใจ

2.       การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

3.       ทักษะการคิด

4.       ความรับผิดชอบต่อสังคม

Product (Deliver Skills) – หมั่นทบทวน และฝึกฝนทักษะการเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดได้ดี

Place – ช่องทางการขาย แบ่งออกได้เป็น 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ

1.       ช่องทาง In-House Training

Ø รับงานผ่าน Organizer

2.       ช่องทาง Public Training

Ø สถาบันปัญญาธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ

Ø สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Input Knowledge – ศึกษาหาความรู้เพิ่ม

Relation – การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

หวังว่าแนวความคิด “มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented)” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับ

หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts