fbpx

Creating Shared Value แก้ปัญหาสังคมควบคู่กับการทำธุรกิจ

shared-value-b

การแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันนั้น คงไม่สามารถที่จะโยนความรับผิดชอบไปให้ภาครัฐเพียงอย่างเดียว ด้วยศักยภาพในเรื่องทรัพยากร และความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทเอง จึงมีหลาย ๆ องค์กรนำแนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value – CSV) ที่ Michael E. Porter ได้นำเสนอไว้ว่า

“CSV คือ การนำวิธีการทางธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ มาสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน”

โดยการดำเนินงานภายใต้แนวคิด CSV จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ

  1. ต้องสร้างโอกาส หรือผลตอบแทนทางธุรกิจ
  2. ต้องตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคม
  3. เกิดจากการใช้ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญหลัก ได้อย่างมีประสิทธิผล

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย คือ “ปัญญาภิวัฒน์” ของ CP All ที่ใช้ความเชี่ยวชาญหลักในเรื่องความรู้ด้านการค้าปลีก มาใช้ในการเปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการค้าปลีกโดยเฉพาะ ภายใต้ Concept “เรียนฟรี มีงานทำ” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ Win-Win ทั้ง 2 ฝ่าย ทางด้าน CP All เจ้าของ 7-Eleven ที่มีอยู่แปดพันกว่าสาขาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดบุคลากร

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts