fbpx

บทบาท HR ต่อการพัฒนากลยุทธ์ CSR

rolehrtodrivecsrstrategies

CSR ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขององค์กร แต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในองค์กรที่ต้องร่วมมือกัน

HR ก็นับเป็นฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CSR ในองค์กร ตั้งแต่การจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน CSR และ Sustainable Development เพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมขององค์กร

นอกจากนี้แล้ว HR ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน ที่จัดเป็น Stakeholder รายหนึ่งที่สำคัญนั้น จะสามารถทำ CSR กับคนภายในองค์กรอย่างไรให้อยู่ดีมีสุข ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน เข้ามาทำงาน จนสุดท้ายลาออกไป

สิ่งที่ HR สามารถทำได้แบ่งออกได้หลัก ๆ 4 ด้าน

  1. ด้านการศึกษา – ในการให้ทุนการศึกษา การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ กับพนักงาน
  2. ด้านสุขภาพ – จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เช่น มี Sport Club หรือสิทธิสมาชิก Fitness
  3. ด้านครอบครัว – จัดให้มีการใช้ชีวิต Work-Life Balance มีสถานที่เฉพาะสำหรับแม่ และเด็ก รวมไปถึงผู้สูงวัย เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานที่ต้องดูแลลูกน้อย หรือพ่อแม่ที่อยู่ในวัยชรา รวมไปถึงส่งเสริมให้เรียนอาชีพเสริมเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพส่วนตัว หาเลี้ยงชีพหลังเกษียณ
  4. ด้านความมั่นคงทางการเงิน – การให้ความรู้ทางการเงิน การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การทำบัญชีครัวเรือนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts