fbpx

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกลไก CSR

social-problems-crisis-conflicts-challenges_ii_t-695x530

วันนี้ได้มีโอกาสทำงานในบทบาทที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่ทำงานภาคสังคมแห่งหนึ่ง ที่มีความรู้ และประสบการณ์มากมายในการทำงานกับคนชายขอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานสตรี และเด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน ฯลฯ

โดยที่ผ่านมามีทั้งการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การจัดทำชุดความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา

ประเด็นที่ปรึกษาหารือกันวันนี้ ก็คือ จะทำอย่างไรให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนชายขอบต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการใส่ใจและดูแล เพราะที่ผ่านมาการทำงานผ่านกลไกของภาครัฐยังขับเคลื่อนไปไม่ได้เท่าไหร่นัก

เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำประเด็นปัญหาเหล่านี้ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจ ?

แนวคิดที่มองเห็นศักยภาพขององค์กรที่ทำงานภาคสังคมนี้มี ก็คือ ความรู้ และประสบการณ์จริงในปัญหาสังคม ซึ่งน่าจะนำไปช่วยภาคธุรกิจได้ในมิติต่าง ๆ เช่น

  1. งานแรงงานสัมพันธ์ ที่ต้องจัดการปัญหากับแรงงานต่างด้าว มีปัญหา Turn Over สูง จะทำอย่างไรที่จะเข้าไปจัดการช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้
  2. งานชุมชนสัมพันธ์ ที่ต้องทำความเข้าใจ และแก้ปัญหากับชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน จะเข้าไปใช้เวทีในการสานเสวนาทำความเข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไร
  3. งาน CSR ในภาพใหญ่ ที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความใส่ใจมากขึ้นว่าจะทำอะไรมากไปกว่าการปลูกป่า แจกผ้าห่ม โดยชวนมาทำโครงการร่วมกันที่แก้ปัญหาสังคมคนชายขอบที่แท้จริง

นี่คงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่องค์กรภาคสังคมเริ่มขยับตัวที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกลไก CSR ของภาคธุรกิจ มากกว่าที่จะไปขับเคลื่อนทางนโยบายผ่านกลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว

แต่สุดท้ายความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต้องอาศัยภาคธุรกิจที่เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts