fbpx

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

ปัญหาเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องเผชิญ แต่หลายครั้งหลายหนที่หลายคนจับต้นชนปลายไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

หากเรามาจำแนกประเภทของปัญหา โดยใช้ตาราง Matrix ใน 2 มิติ คือ

  1. มิติของสาเหตุ แบ่งเป็น “รู้” กับ “ไม่รู้”
  2. มิติของมาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน แบ่งเป็น “รู้” กับ “ไม่รู้”

เราก็จะสามารถจำแนกประเภทปัญหาออกได้เป็น 4 ประเภท ตามรูป

ปัญหาประเภทที่ 1 “Just Do It” Problem

คือ ปัญหาที่รู้ทั้งสาเหตุ และรู้ทั้งมาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน

ปัญหาประเภทนี้ ขาดเพียงการลงมือแก้ไข / ป้องกันอย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำ ก็คือ “ลงมือทำมันซะ (Just Do It)”

ปัญหาประเภทที่ 2 “Take Care” Problem

คือ ปัญหาที่ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่รู้มาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน

ตัวอย่างปัญหาประเภทนี้ อย่างเช่น อุปกรณ์ / เครื่องจักรต่าง ๆ โดยเฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หลายครั้งที่เกิดปัญหา เราไม่อาจรู้สาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องจักรต่าง ๆ เหล่านั้นตามอายุการใช้งาน เรียกว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”

ปัญหาประเภทที่ 3 “Design” Problem

คือ ปัญหาที่รู้สาเหตุ แต่ไม่รู้มาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน

ตัวอย่างปัญหาประเภทนี้ อย่างเช่น เรารู้ว่าสาเหตุของปัญหานี้มาจากอะไร แต่ยังไม่รู้วิธีการแก้ไข / ป้องกัน ปัญหาประเภทนี้จึงเป็นที่ท้าทายของพวกบรรดานักแก้ปัญหา นักวิจัย นักออกแบบทั้งหลายที่จะต้องแสวงหาความรู้ ค้นคว้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพื่อแก้ปัญหาประเภทนี้

ปัญหาประเภทที่ 4 “Root Cause” Problem

คือ ปัญหาที่ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด และไม่รู้มาตรการแก้ไข / มาตรการป้องกัน ที่แน่ชัด

ลักษณะพฤติกรรมของปัญหาประเภทนี้ที่เราจะสังเกตได้ ก็คือ ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ เคยแก้ไขไปแล้ว ก็กลับมาเกิดปัญหาอีก ปัญหาประเภทนี้จึงต้องการการวิเคราะห์สาเหตุอย่างจริงจัง ให้ลงไปถึงรากเหง้าต้นตอของปัญหา

การเริ่มต้นจัดการกับปัญหาโดยแบ่งประเภทของปัญหาให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเป็นปัญหาประเภทไหน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ดูรายละเอียดหลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”

สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant
คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150
คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466

contact@nairienroo.com

“นายเรียนรู้”

บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

Mobile : 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Line ID : @lert

Website : www.nairienroo.com

Related Posts