fbpx
9 soft skills ลดต้นทุน เพิ่มกำไร อย่ามองข้าม analytical and systematic thinking lean management คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา power of communication for team work พลังของการสื่อสาร สร้างงาน สร้างทีม

พัฒนา Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม!


พัฒนา Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม!


ทักษะที่จำเป็นในการทำงานนั้น สามารถจำแนกได้หลักๆ อยู่ 2 ประเภท

  1. Hard Skills ได้แก่ ทักษะที่คนทำงานจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เราทำอยู่ ซึ่งเป็นทักษะที่จะเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในอาชีพที่เราทำอยู่
  2. Soft Skills ได้แก่ ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานทั่วๆ ไป ไม่ได้เจาะจงไปที่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เรามีทักษะในการบริหารงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

9 soft skills ลดต้นทุน เพิ่มกำไร อย่ามองข้าม analytical and systematic thinking lean management คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา power of communication for team work พลังของการสื่อสาร สร้างงาน สร้างทีม

ล่าสุดทาง JobThai ได้ออกมาเผยผลสำรวจ 9 Soft Skills ที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี ถ้าอยากโดดเด่นเข้าตาองค์กร  ที่จะทำให้คุณกลายเป็นพนักงานที่โดดเด่นเข้าตาองค์กร และที่สำคัญ หากองค์กรใดกำลังวางแผนปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร เพิ่มผลผลิต ต้องห้ามมองข้าม การ พัฒนา Soft Skills เป็นอย่างยิ่ง

(ติดตามบทความ “พัฒนา Soft skills อย่างไร ให้มีประสิทธิผล” หรือปรึกษาเรื่องการ พัฒนา Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร  คลิกเลยเพื่อแอดไลน์ หรือ @Lert )

1.การบริหารเวลา (Time Management) – ทักษะการบริหารเวลานับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคที่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งขันกับเวลาและต้องทำอะไรหลายๆ อย่างไปพร้อมกัน ดังนั้นทักษะในการบริหารเวลาจึงเป็นทักษะที่สำคัญต่อคนทำงาน ซึ่งการทำงานในแต่ละวันควรมีการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมส่วนตัวอื่นๆ อีกด้วย

2.การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) – ในโลกที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้เดิมๆ ที่ร่ำเรียนมาคงไม่เพียงพอในการทำงาน ดังนั้นคนทำงานจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ และสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของคนทำงานในยุคนี้คือ วิธีการอ่านจับใจความสำคัญ การสรุปประเด็น และการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างจากสิ่งที่เรียนรู้มาได้ ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

3.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) – การทำงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราคงไม่สามารถทำงานสำเร็จได้เลย หากขาดการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ดังนั้น Emotional Intelligence จึงเป็นทักษะสำคัญและส่งผลอย่างมากต่อการทำงาน เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คือคนที่มีความสามารถในการสังเกต ทำความเข้าใจ จัดการ และแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดี รวมถึงสังเกตและทำความเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นด้วย ทักษะนี้จะช่วยให้คนทำงานสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงบริหารจัดการกับความเครียด ซึ่งส่งผลให้การสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและยังทำให้ทั้งสุขภาพกายใจดีตามไปด้วย

4.ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) – อย่างที่ทราบกันดีว่าโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือและวิธีการทำงาน เป็นต้น ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยคนที่มีทักษะในการปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองความคิดจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถพลิกแพลงหาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

5.การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) – การทำงานทุกวันนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของสายงาน ช่วงวัย หรือรูปแบบการทำงาน องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันภายในทีมตัวเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ รวมไปถึงทักษะในการบริหารคนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคนทำงานระดับหัวหน้าอีกต่อไป แต่จำเป็นสำหรับคนทำงานในทุกๆ ระดับ

6.การสื่อสาร (Communication) – ไม่ว่าจะทำงานในธุรกิจไหนหรือองค์กรใด แน่นอนว่าในที่ทำงานต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การเสนอความคิดเห็นทั้งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรองที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีทางออกแบบ Win-Win Situation หรือสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

7. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving) – เนื่องจากทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกที่โยงใยกันมากขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย องค์กรต่างๆ จึงต้องอาศัยคนที่สามารถมองเห็นและแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนเหล่านั้น ทำให้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนถูกพูดถึงกันอยู่ไม่น้อย โดยทักษะนี้ต้องอาศัยหลายทักษะย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหาและความต้องการของลูกค้า อาศัยความเข้าใจในการเชื่อมโยง และใช้ความสามารถในการอ่านบริบทของธุรกิจ ตลอดจนต้องสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละสถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

8. การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making) – ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานก็คือ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น โดยต้องรู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ตีความ เพื่อให้สามารถกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เพื่อประเมินทางเลือกและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

9.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) – คือความพยายามสร้างบางอย่างที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็น ถือว่าเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะไม่มีหลักสูตรตายตัวในการเรียน การสอน ทักษะนี้ยังเป็นการรวมเอาหลายๆ ทักษะย่อยไว้ด้วยกัน เช่น ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น และการเปิดใจกว้าง รวมถึงการเสพข้อมูลต่างๆ อย่างหลากหลาย เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งองค์กรต่างๆ อยากได้คนที่มีทักษะนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหยิบเอาเทคโนโลยี วิธีการทำงาน หรือแนวคิดมาใช้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้องค์กรด้วย

จะเห็นได้ว่าในโลกของการทำงาน การพัฒนา Soft Skills มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า Hard Skills ดังนั้นถ้าคนทำงานเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ก็จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

นายเรียนรู้

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (ผู้เขียน)

จี สุภาวดี (ผู้เรียบเรียง)

หลักสูตร Soft Skills ที่น่าสนใจ

คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา – Analytical and systematic thinking

สื่อสารให้ได้ใจ แก้ไขความขัดแย้ง – Power of communication

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time management

สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ – Single page note taking for getting solution

#อ่านแล้วตอบ

“หากจะพัฒนาตนเองเพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น Soft Skill ใด ที่คุณอยากพัฒนามากที่สุด เพราะอะไร?”

พิมพ์คำตอบส่งมาแชทไลน์ @Lert เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษจากนายเรียนรู้ ประกาศผลวันจันทร์นะคะ (6/5/2562)

เป็นเพื่อนกับนายเรียนรู้

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การ พัฒนา Soft skills และการบริหารทีมงานได้ทันที!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


หลักสูตรฝึกอบรม Soft Skills (public training) เดือน มิ.ย. 2562

เถียงอย่างไร ให้ได้ใจคนฟัง หลักสูตร การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ การ ป้องกัน ความ ขัดแย้ง ใน องค์กร โค้ชอ้อย อ.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ คอร์สพัฒนาทักษะการบริหาร นายเรียนรู้ A@LERT Learning and Consultant

บุญเลิศ คณาธนสาร a@lert learning and consultant นายเรียนรู้ nairienroo single page note taking หลักสูตร ฝึก อบรม เทคนิค การนำเสนองาน สรุป ทุกอย่าง ลงใน กระดาษ แผ่น เดียว toyota one page note taking single page knowledge sharing หลักสูตร single page by alert one page

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@

Related Posts